Doelstellingen

  

Terug naar boven

Leerresultaten

1. Promoten van een gezonde, actieve levensstijl 
De student van het PostGraduaat SportKinesitherapie (PG SK) zet in op de promotie van lichaamsbeweging en werkt samen met andere professionals om een veilige deelname in sport en activiteit voor iedereen te bevorderen; 
2. Blessurepreventie bij sporters 
De student van het PG SK beoordeelt het risico op blessures in context van de participatie van een persoon in specifieke sport(en) of fysieke activiteit(en). De student van het PG SK koppelt aan deze beoordeling de gepaste interventies om het risico op het ontstaan en terugkeren van blessures te verminderen. De student van het PG SK participeert in en bevordert professionele en ethische sportbeoefening, met de nadruk op zowel ‘Fair Play’ en diens zorgplicht jegens de sporter; de student van het PG SK houdt zich aan de ‘Internationale Gedragscode voor Sportfysiotherapie betreffende doping'. 
3. Uitvoeren van best-evidence sportkinesitherapeutische interventie bij sportgerelateerde blessures 
De student van het PG SK past specifieke klinische redeneer- en therapeutische vaardigheden om sport- en bewegingsgerelateerde blessures te beoordelen en te diagnosticeren, en om een evidence-based interventie te ontwerpen. De student van het PG SK is in staat deze interventie correct uit te voeren De interventie van de student van het PG SK draagt bij aan het verbeteren van de functie en prestaties van een persoon door het integreren van bewegingsanalyse en motorische leren; dit alles binnen een multidisciplinaire team aanpak.
De student van het PG SK reageert adequaat op acute blessures of ziekte in zowel sport- als bewegingscontext. 
4. Evalueren van sportkinesitherapeutisch interventie
De student van het PG SK kan zijn eigen sportkinesitherapeutisch beleid evalueren en waar nodig bijsturen. De student van het PG SK kan zijn beslissingen doorheen de preventie en revalidatie motiveren en is in staat een onderbouwde terugkeer-naar-sport beslissing te nemen. 
5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sportkinesitherapie 
De student van het PG SK managet tijd, middelen en personeel op een professionele, legale en ethische manier, en bevordert professionele ontwikkeling en deskundigheid. De student van het PG SK handelt vanuit de centrale waarde van de patiënt, met respect voor diversiteit en inclusie. 
De student van het PG SK bevordert de adequate toepassing van nieuwe kennis en innovaties in de multidisciplinaire praktijk en beleidsprocessen, en stimuleert de verschillende richtingen van toekomstig onderzoek en innovatie.
6. Ambassadeur van “best-practice” in het domein van de sportkinesitherapie 
De student van het PG SK evalueert kritisch diens eigen praktijk in het licht van nieuwe informatie, waarbij deze dan vraagstellingen voor nader onderzoek identificeert. 
De student van het PG SK is betrokken bij onderzoek dat deze vragen op verschillende niveaus bestudeert. 
De student van het PG SK verspreidt nieuwe (wetenschappelijk correcte) informatie en innovaties aan andere beroepsbeoefenaren en beleidsmakers via verschillende media en kanalen. 
7. Ontwikkeling en uitdragen van kritisch denken 
De student van het PG SK engageert zich om levenslang te leren en zo continue te streven naar de best mogelijke evidence-based zorg. 
De student van het PG SK ontplooit zich tot “redelijk eigenzinnig” individu met een open geest en vrij van vooroordelen. Deze weg naar zelfkennis, het eigen vakgebied en de maatschappij ontstaat door creatief denken, kritisch onderzoeken en confronteren van bronnen, de stimulans en de vrijheid om initiatief te nemen, de eigen mening te uiten en reflectief om te gaan met zichzelf en gevonden oplossingen. Het doel van deze persoonlijke ontwikkeling is dat de student van het PG SK zich vrij voelt om naar buiten te treden met diens eigenheden, ideeën en ambities en deze ook durft te verdedigen.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

Standaard traject

Terug naar boven